టీఎఫ్ టీడీడీఏ నూతన భవన ప్రారంభోత్సవం.
86 వసంతాల తెలుగు సినిమా పుస్తకం 200 ప్రతులు మా నటీనటుల సంఘంకు బహూకరణ